0 Cart
0 Add all flipped products to cart Flipped

Uslovi

1. Predstavljanje

Dobrodošli na BetaFinance.si. Ovi Uslovi i odredbe regulišu vaše korišćenje BetaFinance.si i usluga koje pruža BetaFinance.si. Pažljivo pročitajte ove Uslove i odredbe pre korišćenja naše veb stranice.

2. Saglasnost sa uslovima

Korišćenjem BetaFinance.si saglasni ste sa ovim uslovima u potpunosti. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima ili bilo kojim delom ovih uslova, ne smete da koristite BetaFinance.si.

3. Prava intelektualne svojine

Osim sadržaja koji posedujete, a koji ste možda odlučili da uključite na BetaFinance.si, BetaFinance.si i/ili njeni davaoci licence poseduju sva prava na intelektualnu svojinu i materijal koji se nalazi na BetaFinance.si, i sva takva prava su zadržana.

4. Ograničenja

Izričito vam je zabranjeno sve od sledećeg:

Objavljivanje bilo kog BetaFinance.si materijala u bilo kom mediju;

Prodaja, podlicenciranje i/ili na drugi način komercijalizovanje bilo kojeg BetaFinance.si materijala;

Korišćenje BetaFinance.si na bilo koji način koji je ili može biti štetan za BetaFinance.si ili BetaFinance.si;

Korišćenje BetaFinance.si suprotno važećim zakonima i propisima, ili na način koji uzrokuje, ili može prouzrokovati štetu BetaFinance.si, ili bilo kojoj osobi ili poslovnom subjektu;

Angažovanje u bilo kom data miningu, prikupljanju podataka, ekstrakciji podataka ili bilo kojoj drugoj sličnoj aktivnosti u vezi sa BetaFinance.si, ili dok koristite BetaFinance.si.

5. Nema garancija

BetaFinance.si je obezbeđen „kao što jeste“, sa svim greškama, a BetaFinance.si ne daje izričite ili implicirane izjave ili garancije bilo koje vrste u vezi sa BetaFinance.si ili materijalima koji se nalaze na BetaFinance.si.

6. Ograničenje odgovornosti

BetaFinance.si, niti bilo koji od njenih službenika, direktora i zaposlenika, ni u kom slučaju neće biti odgovorni prema vama za bilo šta što proizilazi iz ili je na bilo koji način povezano sa vašim korišćenjem BetaFinance.si, bilo da je takva odgovornost po ugovoru, deliktu ili na drugi način , i BetaFinance.si, uključujući njene službenike, direktore i zaposlene, neće biti odgovorni za bilo kakvu indirektnu, posledičnu ili posebnu odgovornost koja proističe iz ili na bilo koji način u vezi sa vašim korišćenjem BetaFinance.si.

7. Obeštećenje

Ovim u najvećoj meri obeštećujete BetaFinance.si od i protiv svih i svih obaveza, troškova, zahteva, uzroka tužbe, štete i izdataka (uključujući razumne advokatske naknade) koji proizilaze iz ili na bilo koji način u vezi sa vašim kršenjem bilo kog od odredbe ovih Uslova.

8. Promene uslova

BetaFinance.si je dozvoljeno da revidira ove Uslove u bilo kom trenutku kako smatra prikladnim, a korišćenjem BetaFinance.si se očekuje da redovno pregledavate takve Uslove kako biste bili sigurni da razumete sve odredbe i uslove koji regulišu korišćenje BetaFinance.si.

9. Merodavno pravo i nadležnost

Ovi Uslovi će biti vođeni i tumačeni u skladu sa zakonima Slovenije, a vi ste pod neisključivom jurisdikcijom državnih i saveznih sudova koji se nalaze u Italiji za rešavanje bilo kakvih sporova.